Carlos Sánchez Mendoza

Carlos Sánchez Mendoza

Alcalde

Wilfredor Waldomar Barreto Giraldo

Wilfredor Waldomar Barreto Giraldo

Regidor

Vilma Patricia Evaristo Sánchez

Vilma Patricia Evaristo Sánchez

Regidora

Pittman Justiniano Suarez Vergaray

Pittman Justiniano Suarez Vergaray

Regidor

Cluver Efraín Evaristo Colonia

Cluver Efraín Evaristo Colonia

Regidor

Juan Manuel Jara Isidro

Juan Manuel Jara Isidro

Regidor